Genloxa prowadzi działalność badawczo-rozwojową

Działalność innowacyjna firmy Genloxa Sp. z o.o. realizowana jest ze środków własnych oraz współfinansowana jest z funduszy Unii Europejskiej w postaci wielu projektów.

Właściwa dawka, dla właściwego pacjenta, we właściwym czasie
Projekty współfinansowane ze środków UE realizowane obecnie i zrealizowane przez firmę
Projekty UE


Projekty współfinansowane ze środków UE realizowane obecnie i zrealizowane przez firmę:

  • "Rozwój firmy Genloxa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług i produktów do diagnostyki medycznej" realizowany w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

    Logo Programu Operacyjnego

  • "Innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

    Projekty UEProjekty współfinansowane w ramach dotacji celowej ze środków budżetu państwa realizowane obecnie i zrealizowane przez firmę
Projekty PARP


Projekty PARP współfinansowane w ramach dotacji celowej ze środków budżetu Państwa realizowane obecnie i zrealizowane przez firmę:

  • "Opracowanie testu diagnostycznego opartego na oznaczeniu stężenia metabolitów leków we krwi pacjenta stosowanych w terapii chorób autoimmunologicznych oraz technologii jego produkcji" realizowany w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w programie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości "Wsparcie w ramach Dużego Bonu na Innowacje - Edycja 2015"

    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości